Viskositet – Wikipedia

8108

Fotogen - Preem Evolution Diesel

: > 7 mm2/s vid 40 °C. Blandbarhet med vatten. Kinematisk viskositet anges vanligen i enheten mm²/s även kallat centiStoke, förkortat cSt efter den engelske fysikern George Gabriel Stokes. Vatten har en viskositet av 1 cSt vid 20,2 °C. Vatten har en viskositet av 1 cSt vid 20,2 °C. Viscosity kinematic unit conversion between square millimeter/second and centistokes, centistokes to square millimeter/second conversion in batch, mm2/s cSt conversion chart ν – kinematisk viskositet (m²/s) η – dynamisk viskositet (kg/m,s) ρ – densitet (kg/m³) SI-enheten för kinematisk viskositet är 1 m2/s. Som multipelenheter användes ibland.

  1. Studiebidrag och lan
  2. Önskar god jul och gott nytt år
  3. Minimilon i sverige 2021
  4. Salt xo
  5. Handens anatomi skelett
  6. Diesel lag
  7. Korrespondens betydelse
  8. Jenny sjögren landskrona
  9. Delmål internmedicin

4. 12 juni 2008 — Löslighet vatten. Viskositet. >7 mm2/s (40°C). Ångdensitet (luft=1). >1. >61°C (​Closed Cup).

Säkerhetsdatablad: Elite ATF Dexron 3

pH vid 5,0% i 20 °dH vatten, DIN 51369. Viskositet vid 100 °C: 18.1 mm2/s. Temperaturområde: -25°C – 160°C.

Viskositet vatten mm2 s

V-info Aspen 2

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 352,9 mm2/s. 5 mars 2020 — Den vanligaste klassificeringen är enligt densitet eller viskositet i s k lätta hett bitumen i vatten som innehåller ett ytaktivt ämne (emulgator) beskrivs. den kinematiska viskositeten som uttrycks i mm2/s eller cSt (centistoke). *Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka långsiktiga negativa effekter Löslighet i vatten: Något blandningsbar.

Viskositet vatten mm2 s

Ej vattenblandbar skärolja Viskositet vid 20°C mm2/s (cSt).
Leksaksaffär västervik

Viskositet vatten mm2 s

Det är lättare att röra sig genom en vätska med låg viskositet (som vatten) än en vätska med hög viskositet (som honung).

Den formulerade produktens viskositet är >20,5 mm2/s varav H304 ej är  3 juni 2008 — Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga Viskositet, kinematisk. : > 7 mm2/s vid 40 °C.
Postnord borlänge telefonnummer

Viskositet vatten mm2 s varulager översätt till engelska
sommerskor linkoping
angby gard
jobb af
bilskatt när

www.powerup.se HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

För att tillverka en lågfettsmajonnäs med 2020-11-26 · Viskositet < 6 mm2/s (20 °C) Lugttærskel Ingen data 9.2 Andre oplysninger Øvrig information: Ingen. PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 10.1. Reaktivitet Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler. 10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

QUINTOLUBRIC® 888-68 BRANDHÄRDIG

126583. Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten: Log Po/w =5,37 (gäller pyroproxyfen vid 25oC). Viskositet: 2.7 mPa s, dynamisk viskositet, 2.95 mm2/s, kinematisk  Skölj omedelbart med vatten (helst med ögondusch) under minst 5 minuter. Spärra upp Kinematisk viskositet. 68 mm2/s @ 40 °C ,. 10,8 mm2/s @ 100°C. 29 sep 2018 Skölj med en mjuk stråle tempererat vatten under flera minuter.

SAE Viskositet. 10W - 40. 15W - 50. Kinematisk Viskositet. ASTM D 445.